slide
slide
slide
slide
แม่แรงยกเครื่องจักรและเต่าลากเครื่องจักร / Support / แม่แรงยกเครื่องจักรและเต่าลากเครื่องจักร
แม่แรงยกเครื่องจักรและเต่าลากเครื่องจักร
Hydraulic Toe Jack
Up to 50 Ton

-Lifting  สามารถยกเครื่องจักร
-Setting  ปรับระดับเครื่องจักร
-Separate  ถ่างชิ้นงาน
-Pusher  ดันสิ่งของ 

Machine Roller Skate
Up to 30 Ton

-เต่าลากเครื่องจักรมีล้อยูรีเทน
-และล้อเหล็กเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นงาน
-เต่าย้ายเครื่องจักร 360 หมุนรอบได้

-ตรงกลางมีรูล็อคเครื่องจักรได้
-ชะแลงล้อ งัดเครื่องจักร 5 ตัน

Safety & Easy to Used.

 

Scroll To Top